h

Bezuinigingen

19 januari 2016

SP stapt uit besloten overleg

Zoals wellicht inmiddels bekend is geworden vonden er op de afgelopen maanden besprekingen plaats tussen alle fracties die deel uitmaken van de Thoolse gemeenteraad, de wethouders en leidinggevenden van de diverse afdelingen van de gemeente. Het doel van deze besprekingen is te komen tot een sluitende begroting en het realiseren van bezuinigingen tot een aanzienlijk bedrag, te weten ruim 1,1 miljoen euro. De eerste ronden van deze besprekingen zijn door alle fracties bijgewoond, dus ook door de fractie van de SP. De gehele begroting van de gemeente is de revue gepasseerd. Iedere partij kon zich goed laten informeren over de te nemen maatregelen en haar eigen standpunten naar voren brengen. Na deze voorbereidingen komen er enkele (eveneens besloten) zogenaamde “heisessies” waarin gekozen gaat worden op welke wijze de bezuinigingen plaats gaan vinden. De SP fractie Tholen heeft besloten vanaf dit moment niet langer deel te nemen aan deze gesprekken. Hiervoor geeft fractievoorzitter Theo Korevaar de volgende redenen.

Lees verder
13 september 2015

SP stimuleert gemeente tot voorlichtingsbijeenkomst Wmo

- Half november van verleden jaar is er binnen de SP-Tholen  een werkgroep gevormd om de aankomende veranderingen in de zorg kritisch te volgen. Op 8 januari hebben we het 'meldpunt zorg' gelanceerd. Via het telefoonnummer 06 19544771 van het meldpunt konden mensen hun zorgen en vragen over hun zorg bij ons kwijt. De eerste weken hebben we de nodige telefoontjes gehad. Aangezien we veel dezelfde vragen kregen, hebben we hierop een afspraak gemaakt met wethouder Harmsen, om duidelijk te maken welke vragen bij ons binnen kwamen, en om suggesties te doen of de gemeente bepaalde problemen niet beter aan kon pakken.

Lees verder
23 april 2015

SP stelt vragen over privacy

De gemeente heeft sinds januari 2015 extra taken gekregen op het gebied van Jeugd, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Onderwijs en Werk en Inkomen. Om goed in te kunnen schatten welke zorg passend is worden zo veel mogelijk gegevens van een persoon bijeen gebracht door hulpverleners en ambtenaren. Als er sprake is van brede problematiek binnen een gezin dan wordt gestreefd naar één plan en één regisseur. Hiermee probeert men te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken.Lees verder
16 januari 2015

SP stelt vragen; Zorgen over zorg

SP Tholen maakt zich grote zorgen over de veranderingen in de huishoudelijke hulp, die per 1 januari zijn doorgevoerd. Om alle veranderingen nauwlettend te kunnen volgen heeft SP Tholen een werkgroep opgericht.  Om de knelpunten te kunnen inventariseren hebben wij een "meldpunt thuiszorg" in het leven geroepen. Daar kunnen Tholenaren met klachten, ervaringen en opmerkingen op dit terrein terecht. Het telefoonnummer is: 06 19544771. 

Naar aanleiding van een brief die de gemeente in de eerste week van december naar alle zorgvragers had verstuurd hebben een aantal mensen contact met ons opgenomen. Zij vonden deze brief onduidelijk en begrepen de inhoud van de brief niet.

Lees verder
11 juli 2014

SP wil mogelijkheid houden om te bezuinigen op raadsvergoeding.

Tijdens de laatste raadsvergadering  voor het zomerreces heeft de SP-fractie tevergeefs  geprobeerd om de raad en het college te bewegen een brief  aan minister Plasterk te sturen. Dit om hem te verzoeken zijn  besluit  terug te draaien waarin staat dat gemeenten de hoogte van de raadsvergoeding niet meer zelf kunnen bepalen. Tot 1 juli hadden gemeenten de mogelijkheid om de vergoeding voor raadsleden naar beneden bij te stellen met maximaal 20%. Ook konden tegemoetkomingen afgeschaft worden, zoals tegemoetkoming ziektekostenverzekering.

Lees verder
15 juni 2014

SP haalt in korte tijd ruim 100 handtekeningen op.

In een goed uur tijd haalden Thoolse SP'ers zaterdag  op de braderie van Sint-Philipsland ruim 100 handtekeningen op tegen het sluiten van de verzorgingshuizen in Nederland. Deze (landelijke) SP actie is een reactie op het plan van dit kabinet om 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen, die nu nog  in verzorgingshuizen zitten, gedwongen verhuizen. Anderen komen het verzorgingshuis niet meer in, terwijl ze die geborgenheid juist nodig hebben.

Lees verder
27 april 2014

SP: Waarom meer geld voor college dat alleen maar op de winkel past ?

SP-fractievoorzitter Roland van Tilborg heeft er bij de presentatie van het nieuwe coalitieprogramma in de Thoolse gemeenteraad op gewezen dat daarin letterlijk staat dat er geen geld is om nieuw beleid te voeren de komende jaren. 'Dit college gaat dus op de winkel passen', zo concludeerde hij. Daarom is het merkwaardig dat het college toch meer salaris voor zichzelf opeist, want in plaats van de klus met drie wethouders te klaren, blijven er vier, die zich zelfs nog een extraatje geven, want het aantal fte's stijgt van 3,3 naar 3,4 fte.

Lees verder
3 januari 2014

SP zet grote vraagtekens bij communicatie gemeente Tholen

De Thoolse SP heeft flinke bedenkingen bij de manier waarop de gemeente Tholen omgaat met haar burgers. Dit maal gaat het over het groenonderhoud. De gemeente heeft brieven rondgestuurd waarin gesteld wordt dat in sommige buurten het onderhoud van bosplantsoen door de omwonende gedaan moet gaan worden. Als hier geen initiatieven uit komen dan wordt het bosplantsoen verwijderd en komt er gras voor in de plaats.

Fractievoorzitter Theo Korevaar; ‘Dit is de zoveelste keer dat de gemeente haar inwoners voor een zo goed als voldongen feit zet. Het is buigen of barsten. De SP is geen tegenstander van initiatieven die spontaan vanuit de samenleving ontstaan. Maar dan moet het ook vrijwillig vanuit de samenleving ontstaan en niet zoals nu weer dat het vanuit een overheid komt!’

Lees verder
12 november 2013

Tholen geeft rijksgeld voor armoede onder kinderen andere bestemming

Een rechtse meerderheid van SGP, VVD en CDA in de gemeenteraad weigert om het geld dat de gemeente van staatssecretaris Kleinsma heeft gekregen om de armoede onder kinderen extra aan te pakken, ook voor dat doel te gebruiken. Die conclusie trok Annie Vogelaar (SP) nadat het amendement dat zij tijdens de begrotingsbehandeling samen met CU en PvdA had ingediend om het geld te besteden waar het voor bedoeld is, met 12 tegen 8 stemmen was verworpen.

In juli werd door de staatssecretaris 20 miljoen extra uitgetrokken voor armoedebestrijding. Daarbij deed ze een beroep op de gemeenten om het geld te gebruiken voor kinderen uit arme gezinnen. Dit omdat de kinderombudsman onlangs adviseerde om een 'kindpakket' samen te stellen waarin basisbenodigdheden zitten zoals een stel winter- en zomerkleren, vervoer, een bibliotheekpas of zwemles.De gemeente Tholen kreeg € 120.000. B&W kozen er echter voor om dit bedrag te gebruiken om een eerdere korting op het armoede beleid ongedaan te maken. Het voorstel van CU, SP en PvdA werd daarom door  wethouder Oudesluijs (PvdA) ontraden. Volgens hem moet het geld dat nu beschikbaar is gebruikt worden om aan de “voorkant” ingezet te worden. Dat betekent dat er  aan de hand van zogenaamde “keukentafelgesprekken” de situatie besproken gaat worden, waarna er maatwerk geleverd  kan worden.

Lees verder
17 september 2013

Waarom er in het raadhuis niet bezuinigd kan worden


.- In de bezuinigingsnota van B&W van Tholen, die donderdag in de raad werd behandeld (en door de coalitiepartijen werd aangenomen) blijft één sector opvallend buiten schot. Dat is het gemeentehuis.
Onder het hoofdstuk 'Bestuur' in de nota wordt geen enkele bezuiniging opgevoerd waarmee het bestuur in eigen vlees snijdt. Toch zouden we bijvoorbeeld €55.000 per jaar kunnen uitsparen als we vanaf 2014 geen vier maar drie wethouders hebben, die samen geen 3,3 fte, maar 2,7 fte vullen.
In haar bijdrage aan het debat heeft Annie Vogelaar daar nog eens op gewezen. Het lijkt de SP een minimaal gebaar naar de bevolking, dat aangeeft dat men ook in het raadhuis bereid is om mee te bezuinigen en niet alleen de bevolking de bezuinigingen laat ophoesten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier