h

Energie (Windmolens/Schaliegas)

21 januari 2016

SP Tholen steunt 'Stop KC Doel'

Dinsdag 20 januari werd een demonstratieve bijeenkomst georganiseerd door 'Stop KC Doel' op de Boulevard van Bergen op Zoom. SP Tholen was aanwezig om hen te steunen in deze actie.
Minister Schultz van Haegen bezocht deze dag de Belgische kerncentrale Doel voor een gezamenlijke 'controle'. De bijeenkomst op de Boulevard had als doel vanuit de bevolking een geluid te laten horen richting minister Schultz van Haegen en de Belgische overheid. Patrick Nijsen van 'Stop KC Doel' verklaart: "De enige actie die voor een veiliger gevoel kan zorgen in de regio is simpelweg het definitief sluiten van de kerncentrale in Doel."

Foto: Gaby de Vreugd
Lees verder
9 september 2014

SP: niet overdrijven met aanleg zonneakkers

- 'We zijn voor het stimuleren van het opwekken van duurzame energie, en dus ook voor het aanleggen van een zonneakker op Tholen. Maar we moeten oppassen om, niet door ter slaan in ons enthousiasme.' Dat zei Kees Slager gisteren namens de SP in de commissie Ruimte.

Lees verder
31 maart 2012

Wethouder belooft SP:iedereen mag meepraten over energieplan


31.3. 2012.- De gemeente Tholen gaat elke geïnteresseerde inwoner uitnodigen om op donderdag 7 juni mee te discussiëren over de nieuwe beleidsvisie op toekomstige vormen van duurzame energie en het klimaatbeleid tot 2025. Die toezegging deed wethouder P. Hoek aan Annie Vogelaar (SP) tijdens de raadsvergadering van donderdagvond.
In eerste instantie was het de bedoeling van de gemeente om alleen organisaties en bedrijven te laten meepraten over het toekomstig beleid, maar de wethouder erkende tijdens de commissievergadering al dat veel meer inwoners zich druk hebben gemaakt over de vormen van duurzame energie op Tholen, zeker bij de plannen voor windmolenparken. Daarom komt er nu een informele raadsvergadering op 7 juni, waarbij elke Tholenaar de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de nieuwe visie.
Ook de naam van de startnotie wordt op voorstel van de SP veranderd van 'Windenergie & klimaatbeleid' in 'Duurzame energie & klimaatbeleid'. Tijdens de commissievergadering had Kees Slager er namens de SP al op gewezen dat in de toekomst zonne-energie waarschijnlijk een veel grotere rol gaat spelen en Tholen nu wel genoeg windmolens heeft en dat zoiets moet doorklinken in de nieuwe toekomstvisie.

Lees verder
24 december 2011

SP Tholen demonstreerde tegen tweede kerncentrale


Niet alleen in de gemeenteraad heeft de SP zich tegen de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele gekeerd, ook op de demonstratie, gisteren in Middelburg was een afvaardiging van de Thoolse SP present. Op de foto Hans en Maddy Paape en Piet Stols.
En het ziet er naar uit dat de wens van de demonstranten vervuld zal worden.
Eerst bleek uit een peiling van Een Vandaag dat een meerderheid der Zeeuwen tegen de bouw is en gisteren stapte directeur Boerma op, waarna Delta bekend maakte dat het geen leidende rol meer zal spelen in de plannen voor zo'n centrale. maar uit alles blijkt dat die plannen nu op de lange baan orden geschoven en daarmee is de kans dat van uitstel afstel komt, alleen maar groter geworden.

Lees verder
28 oktober 2011

Geen proefboring naar schaliegas

De bewoners van Sint Philipsland kunnen opgelucht ademhalen. Voorlopig althans. Want nadat de rechter eerder deze week al een proefboring in het Brabantse Boxtel verbood (na protesten van de bevolking), heeft minister Verhagen vandaag in de Tweede Kamer meegedeeld dat er tot volgend jaar zomer geen proefboringen gehouden mogen worden in ons land. Tot die tijd zal er een onafhankelijk onderzoek worden gehouden naar de risico's van de boringen, zo kondigde hij aan
Een meerderheid van de Tweede Kamer bleek ook niets ter voelen voor het riskante boren naar schaliegas.
Wij wachten dus nu ook eerst de resultaten van dat onderzoek af.

Lees verder
12 oktober 2011

Toch aanvraag voor proefboring schaliegas op Sint Philipsland

Hoewel B&W van Tholen op vragen van de SP antwoordden dat zij niets weten van een aanvraag voor het zoeken naar schaliegas op Sint Philipsland, blijkt nu uit antwoorden van het provinciaal bestuur , dat er wel degelijk een aanvraag ligt.
Het provinciaal bestuur stelde zich na de vragen van de SP in Provinciale Staten in verbinding met het Ministerie van Economische Zaken. Daar bleek men inderdaad een aanvraag van het Britse bedrijf Hutton te hebben ontvangen. Maar - aldus het ministerie - 'Het grootste deel van het betreffende gebied ligt in Brabant, een klein deel betreft het grondgebied van de provincie Zeeland.'
Op de vraag van de SP of Zeeland net als de Brabant, het ministerie wil laten weten tégen het verlenen van een vergunning te zijn, houden Gedeputeerde Staten een slag om de arm: 'Het college stelt zich op het standpunt dat zij zich eerst wil laten informeren over procedure, inhoud en mogelijk effecten voor Zeeland. Hierover is inmiddels contact met het ministerie. Afhankelijk van de uitkomsten van deze contacten zal het college overwegen om eventuele zorgen kenbaar te maken. Hierbij zal ook de vraag meespelen of er een proefboring in Zeeland uitgevoerd gaat worden.'
Het is duidelijk dat we deze zaak nauwlettend in de gaten zullen moeten houden.

Lees verder
30 september 2011

B&W op vragen SP: uiterst gereserveerd over proefboring schaliegas op Sint Philipsland

Er ligt geen aanvraag voor een proefboring naar schaliegas op Sint Philipsland. Dat geruststellend antwoord geven B&W op vragen van Theo Korevaar. Ook het gemeentebestuur weet alleen via de krant over de mogelijke belangstelling van het Britse bedrijf Hutton.
In het uitvoerig antwoord wijst het college op het dit jaar verschenen rapport over de winning van schaliegas, opgesteld in opdracht van het Europees Parlement. Daaruit blijkt dat een boorlocatie "grote landschapsveranderingen zal veroorzaken. Risico's (morsen van frac-water, lekkages van afvalwater, grondwater contaminatie) kunnen ontstaan door het verkeerd toepassen van techniek. Daarnaast zijn er risico's zoals kleine aardbevingen."
B&W wijzen erop dat er inmiddels in Nederland twee vergunningen zijn afgegeven voor proefboringen in Boxtel. Daar doen twee ingenieursbureaus onderzoek naar de schadelijke effecten.
Overigens is de minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor het verlenen van een opsporingsvergunning naar schaliegas. Maar de daarbij noodzakelijke omgevingsvergunning moet de gemeente verlenen. Tegen het verlenen daarvan kan elke burger bezwaren maken.
Voor de bouw van een winningsinstallatie is opnieuw de minister verantwoordelijk, maar als voor die installatie het bestemmingsplan moet worden gewijzigd, dan kan de gemeenteraad weigeren om een 'verklaring van geen bedenking' af te geven.
"Op basis van de huidige kennis en de uitkomsten van het onderzoek staan wij uiterst gereserveerd tegenover het verlenen van een omgevingsvergunning voor proefboringen", aldus B&W. Ze voegen er aan toe: "Dit standpunt kan alleen veranderen wanneer de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek in Nederland positief zijn."

Lees verder
30 augustus 2011

Engels bedrijf wil naar schaliegas boren op Sint Philipsland - SP vreest voor milieu

Zowel in de gemeenteraad als in Provinciale Staten hebben Thoolse SP'ers er op gewezen, dat het Engelse bedrijf Hutton van plan is om naast twee Brabantse plaatsen ook op de zuidkant van Sint Philipsland te gaan boren naar schaliegas. In Provinciale Staten is dit doorgespeeld door Roland van Tilborg (tevens Statenlid) naar Jeroen van Dijen, hij is commissielid Ruimte, Ecologie en Water in de Provinciale Staten.
Bij de winning van schaliegas komt methaangas (CH4) vrij. Dit gas is een ‘broeikasgas’ en is 20 keer schadelijker dan koolstofdioxine ( CO2). Verder zijn er nog vele andere (gezondheid) risico’s. Bij de winning zijn veel soorten chemicaliën nodig, tevens zijn er ook enorme hoeveelheden aan (grond)water nodig. Ontploffingen zijn ook een reëel gevaar, net als het feit dat er allerlei gevaarlijke chemicaliën in het grond-en of oppervlakte water terecht kunnen komen.
Zowel Theo Korevaar als Jeroen van Dijen willen weten of de Zeeuwse bestuurders daar van op de hoogte zijn en hoe ze er tegenaan kijken. Daarbij wijzen ze erop, dat ook uit Amerikaanse bronnen blijkt dat het winnen van dit gas grote milieurisico's met zich meebrengt.
Van Dijen wijst er in zijn vragen op, dat er in Brabant al brede protesten zijn, zowel onder de inwoners als in de (lokale) politiek en bij de waterwinbedrijven, omdat het gevaar van besmetting van het grondwater niet denkbeeldig is.
Intussen heeft ook het Brabantse provinciebestuur zich met een bezorgde brief tot minister Verhagen (CDA) gewend. Daarin vraagt Brabant om geen proefboringen toe te staan zolang onderzoek niet onomstotelijk heeft aangetoond, dat er geen gevaar is.
Korevaar vindt het dan ook 'zeer onverstandig' als het gemeentebestuur van Tholen nu zou meewerken aan de proefboringen. Hij wil ook weten of de bevolking van Sint Philipsland op enigerlei wijze wordt betrokken bij de besluitvorming.
Van Dijen vindt het vreemd dat buitenlandse bedrijven in de Zeeuwse bodem naar fossiele energie komen zoeken. Zeeland kan zich beter richten op duurzame energie, zoals getijdenenergie, houdt hij GS voor.

Lees verder
14 maart 2011

ingetogen demonstratie tegen kernenergie

Woensdag 16 maart organiseren WISE en Borssele 2 Nee een ingetogen demonstratie tegen kernenergie n.a.v. de situatie in Japan.
De aardbeving in Japan van afgelopen vrijdag heeft desastreuze gevolgen gehad voor de steden en dorpen aan de Japanse oostkust. Vele honderden mensen vonden de dood onder instortende gebouwen of in de verwoestende golven veroorzaakt door een tsunami. Ons medeleven gaat uit naar alle getroffenen. Als inwoners van Zeeland met in ons collectieve geheugen de watersnoodramp in het achterhoofd, zaten we vrijdag verslagen rond de tafel tijdens onze reeds geplande vergadering. Als leden van de actiegroep Borssele 2 Nee houden we ook de ontwikkelingen rond de kernreactoren die in het getroffen gebied liggen, in de gaten. De gevolgen zijn nog niet te overzien maar drukken ons nog eens te meer met de neus op de feiten: kerncentrales zijn niet veilig. Ook niet in een hoog technologisch ontwikkeld land als Japan. De natuurkrachten blijken altijd onverwacht sterk en de factor mens is ook niet betrouwbaar.

Lees verder
13 juli 2009

Windmolens bij Stavenisse worden niet gebouwd.

Na anderhalf jaar is duidelijk geworden dat er geen 4 nieuwe windmolens bij Stavenisse komen: de meerderheid van de gemeenteraad heeft tegen de komst van nog 4 windmolens bij Stavenisse gestemd.
Het eerste plan, 4 windmolens ten zuiden van het dorp op 350 meter van de bewoning werd dankzij onder andere een actie van de bewoners tegengehouden. Daarop kwam de gemeente in samenspraak met Zeeuwind met een nieuwe locatie: aan de zuid oost kant van het dorp. Hier kwam ook een massaal protest. Op initiatief van enkele bewoners heeft de SP samen met enkele bewoners wederom handtekeningen opgehaald. Hieruit bleek dat zeker 80% van de bewoners tegen de komst van windmolens was( en is) op de nieuw gekozen locatie. De handtekeningen zijn aangeboden aan de commissie ruimte, er is gebruik gemaakt van het inspreekrecht en in samenwerking met het actie comité dat al actie had gevoerd tegen de vorige locatie, de RFT (dhr Klippel) en de Natuurvereniging Tholen is geprobeerd continu druk op de raad uit te oefenen om niet akkoord te gaan met de voorgestelde uitbreiding van het aantal windmolens. En met succes. Tijdens de raadsvergadering van 9 juli bleek klip en klaar dat een meerderheid van de raad vond dat men zich aan de afspraken van “Tholen voor de wind”, opgesteld in 2003, moest houden. Een totaal van 22,5 megawatt was de doelstelling toen en is ook de doelstelling nu. Deze 22,5 is reeds gehaald dus is er geen noodzaak weer een kern op te zadelen met vier 120-meter-hoge windmolens die zowel voor geluidshinder, slagschaduw als waardevermindering van nabijgelegen woningen zorgen.
Kortom, mede dankzij een prima initiatief van de SP afdeling Tholen is het Thoolse landschap een verdere achteruitgang bespaard gebleven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier