h

SP stelt vragen over bouwvoornemen in Poortvliet

20 augustus 2020

SP stelt vragen over bouwvoornemen in Poortvliet

Inwoners Poortvliet bezorgd over plannen gemeente - SP stelt vragen

 

De bewoners van de zuidrand van het dorp Poortvliet zijn in actie gekomen tegen een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor hun uitzicht over de polders verloren dreigt te gaan. Een ondernemer wil er een huis en
een grote loods bouwen en een volwaardig fruitteeltbedrijf starten.
Dat kan alleen als de grond waarop nu nog akkerbouwproducten groeien,
vernadert in een bomgaard met windsingel. Omdat de gemeente tot voor
kort tegen dat plan was, maar nu niet meer wil SP-commissielid Kees
Slager weten waarom deze ommezwaai wordt gemaakt en of een boomgaardtege n de rand van het dorp niet riskant is voor de omwonenden omdat er in boomgaarden nogal met gif wordt gespoten. Daarom stelde hij de volgende 11 schriftelijke vragen.

 

 

1.- Klopt het dat
het college voornemens is - tot ontsteltenis van een aantal
omwonenden - het bestemmingsplan voor de zuidkant van het dorp
Poortvliet (hoek Lageweg - Zandpad) zo te wijzigen dat de bouw van
een grote fruitloods(600 m2) met koelcel en een bedrijfswoning
mogelijk wordt?

 

2.- Klopt het dat uw
college in de voorbije jaren dezelfde aanvragen steeds heeft
afgewezen omdat het niet past in het vigerend bestemmingsplan 'Kommen
gemeente Tholen' omdat het open uitzicht over de polders voor de
omwonenden er door zou worden aangetast?

 

3.- Hoe kan het dat
uw college nu echter van mening is dat de bouw van loods en woning de
kenmerkende openheid en uitzicht over de polder niet aantast?

 

4.- Heeft de
ommezwaai in uw ruimtelijke inzicht te maken met het feit dat de
nieuw te bouwen loods zou moeten dienen als vervanging voor het langs
de Provinciale Weg staande betonnen schuurtje dat in de weg staat
voor de aanleg van de landbouwroute langs de N286 (eigendom van de
ondernemer, die zijn kans grijpt om alsnog loods en huis te bouwen)?

 

5.- Bent u op de
hoogte van het feit dat genoemd betonnen schuurtje (200 m2) zelden of
nooit wordt gebruikt ivm de boomgaard? Doet daarmee de argumentatie
om nu wel toestemming te geven om een 3 keer grotere loods te bouwen
als vervanging van het schuurtje niet erg 'gezocht' aan en riekt dit
voornemen niet naar willekeur?

 

6.- Is het juist dat
een loods met bedrijfswoning alleen gebouwd mag worden al sprake is
van een volwaardig agrarisch bedrijf? Zo ja, onderschrijft u de
zienswijze van de door u geconsulteerde Agrarische Adviescommissie
Zeeland dat in dit geval geen sprake is van een volwaardig
fruitteeltbedrijf omdat de bestaande boomgaard daarvoor te klein is
en er voor de bouw van de loods bovendien een fors deel van de
fruitbomen moet sneuvelen?

 

7.- Is het juist
dat de bestaande boomgaard (met windsingel) in het verleden in fases
illegaal is aangeplant in strijd met het bestemmingsplan, waarin
fruitteelt in de kom van de dorpen is uitgesloten, onder meer in
verband met de emissie van bestrijdingsmiddelen? Waar de gemeente
Tholen zelf stelt dat: 'de aanplant van boomgaarden binnen een
afstand van 50 meter van woningen en verblijfsrecreatie niet is
toegestaan', is dat hier wel het geval. Waarom is hier niet
eerder tegen opgetreden, waarom gebeurt dat niet alsnog en hoe u kunt
meewerken aan uitbreiding van zo'n potentieel riskant bedrijf aan de
rand van het dorp?

 

8.- Bent u op de
hoogte van het feit dat de aanvrager helemaal geen fruitteler van
beroep is en ook niet van plan lijkt het te worden? (Het werk in de
boomgaard wordt gedaan door een ingehuurde fruitkweker). Het
hoofdberoep van de aanvrager is dat van marktkoopman op weekmarkten
en vanuit zijn loods in Sint-Maartensdijk. Hoe verdedigt u uw besluit
hem toch een vergunning te verlenen voor de bouw van een loods met
bedrijfswoning voor een te klein fruitteeltbedrijf op een zeer
omstreden plek?

 

9.- Klopt het dat de
aanvrager geen bedrijfsplan heeft ingediend? Is zo'n plan niet
noodzakelijk voor uw college om een weloverwogen besluit te kunnen
nemen?

 

10.- In verband met
het ontbreken van een bedrijfsplan: welke garantie heeft u dat het
perceel grond van de initiatiefnemer dat nu nog voor akkerbouw wordt
gebruikt, in de toekomst niet ook boomgaard zal worden, om zo te
voldoen aan de voorwaarde van een volwaardig bedrijf? De bewoners van
de Parallelweg en Lageweg zijn bang voor dit 'worst case scenario' en vrezen hun nu nog ongeschonden uitzicht over de polder kwijt te
raken door een boomgaard met windsingel voor hun neus als gevolg van
uw zwabberend ruimtelijk beleid.

 

11.- Uw afwijzende
reacties op de zienswijzen van de omwonenden geeft weinig vertrouwen
in de goede afloop. Hoe denkt u het vertrouwen van deze
belanghebbenden te herstellen?

Reactie toevoegen

U bent hier