h

Programma SP Tholen: voor de pap gestort is

De SP voor een leefbaar en echt sociaal Tholen:

Voor de pap gestort is

NU

verkiezingsprogramma gemeente Tholen

2018 - 2022

Tien jaar is de SP nu actief in de stad Tholen en de negen kernen. De eerste jaren waren we alleen op straat, maar sinds acht jaar zitten we ook in de raad. Bij de verkiezingen van 2014 haalden we de meeste stemmen op één na.
Hoe zijn we er in geslaagd zo snel te groeien? Door niet zomaar in de ivoren toren van de Hof van Tholen ons zegje te doen, maar door steeds de inwoners in alle kernen op te zoeken - meestal met onze SP-caravan - en naar hun mening te vragen. Want alleen zó - vinden wij - kun je een echte 'volksvertegenwoordiger' zijn. Daar gaan we dan ook mee door in de toekomst. Wij maken waar wat het gemeentebestuur wel beloofde maar nooit in de praktijk bracht: de burgers betrekken bij de plannen vóór de pap is gestort.

Voor de komende verkiezingen rekenen we op nog meer steun van de Thoolse burgers, want we willen zorgen voor een nog steviger sociaal geluid in de gemeenteraad.
In dit verkiezingsprogramma staan de belangrijkste speerpunten, die we - ook op basis van de gesprekken op straat en aan de deur - hebben geformuleerd. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe suggesties.
We zullen er zeker wat mee doen, als ze tenminste uitgaan van de drie uitgangspunten waarop de SP zich baseert. Dat zijn:

Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.

Onze speerpunten voor 2018 -2022

1. BESTUUR

Geen vier maar drie wethouders

Tholen heeft vier wethouders en dat is er één teveel. Toen de gemeente in 1971 ontstond uit een fusie van alle dorpen, deden we het nog met twee. Vergelijkbare of grotere Zeeuwse gemeenten - Goes, Reimerswaal, Borsele - doen het met drie wethouders. In Tholen is de SGP (6 zetels) de grootste, maar gunt drie andere fracties een eigen wethouder, waardoor die vier een grote meerderheid hebben. De prijs is wel dat de drie kleinere partijen meestal braaf de SGP volgen. Zo gebeurde het zelfs dat de liberale VVD vóór een vloekverbod stemde. De Thoolse situatie is slecht voor de democratie, want zo blijken goede argumenten van de oppositie al bij voorbaat kansloos.
Vier wethouders zijn duur, al werken ze niet fulltime. Bovendien is er bij vier wethouders meer kans dat er een niet herkozen wordt of uit zichzelf stopt. Dan krijgt hij/zij wachtgeld uit de gemeentekas. In de afgelopen raadsperiode heeft Tholen niet minder dan enkele honderd duizenden euro`s betaald aan oud-wethouders, die uit vrije wil opstapten. Dat geld had veel beter besteed kunnen worden voor de hele gemeenschap.

Betrek de burgers voor de pap is gestort

Volksvertegenwoordigers behoren hun kiezers serieus te nemen. B. & W. schrijven wel dat ze de burgers zullen betrekken bij nieuwe plannen 'voor de pap is gestort', maar de voorbije jaren gebeurde het tegenovergestelde. Of dat nou ging om de bouw van de kruittorenflat of van een nieuwe kerk in Tholen, het veranderen van het ophalen van het huisvuil, de aanleg van een enorm zonnepark, of de sluiting van zwembaden en bibliotheken, steeds werden er plannen gepresenteerd waar de burgers niet eerst bij waren geraadpleegd. Dat leidt tot frustratie en zelfs processen bij de Raad van State. Daar staan gemeentebestuur en burger niet naast maar tegenover elkaar. Wij vinden dat geen democratie.
De SP wil de Thoolse burger ook het recht geven om zélf zaken op de raadsagenda te zetten via een Burgerinitiatief. Veel gemeenten bieden die mogelijkheid al. Als Tholen zijn burgers serieus neemt, moet deze wettelijke mogelijkheid ook hier worden geïntroduceerd.

Stembureaus.

De SP Tholen wil dat de stembureaus mede worden bemand door mensen met een uitkering. Zo hebben zij ook eens een andere daginvulling en dan kunnen zij bovenop hun uitkering wat extra verdienen.

Klanten Contact Centrum.

Als gevolg van noodzakelijk geworden bezuinigingen zijn de openingstijden van het gemeentehuis aanzienlijk teruggeschroefd. De inwoners wordt gevraagd klachten en vragen digitaal in te dienen. Op zich niet zo`n groot probleem als er adequaat op deze vragen c.q. klachten wordt gereageerd. Helaas is de ervaring van onze inwoners dat er niet voldoende of zelfs helemaal niet op hun vragen wordt gereageerd. Bovendien zijn er inwoners die geen computer hebben. Wij pleiten daarom voor ruimere openstelling van de gemeentelijke balie.

Onze voorstellen:
* maximaal drie wethouders
* mensen met een uitkering betrekken bij bemensing van stembureaus
* bereikbaarheid gemeente (ambtenaren) vergroten
* inwoners vooraf betrekken bij ingrijpende plannen

2. WONEN

Niet bouwen voor leegstand

Er staan in de gemeente vele honderden huizen leeg, dikwijls al jaren lang. Toch blijft het college van B&W vasthouden aan de nieuwbouwplannen voor nog eens honderden huizen. Dat is onverstandig, waarschuwen wij al jaren, want het werkt de verpaupering van de kernen in de hand. En nu zegt woningbouwcorporatie Stadlander het ook: 'Door te blijven bouwen terwijl de bevolking niet of amper groeit, wordt de kans op 'rotte kiezen' in de dorpskernen groot en dat bedreigt de leefbaarheid van sommige dorpen.'
Weliswaar staat in de laatste woningnota van het college, dat er alleen nog 'vraaggestuurd' gebouwd zal worden, maar tegelijk gaat men door met plannen voor nieuwbouw in o.a. Sint-Annaland en Poortvliet, terwijl maar moet worden afgewacht of er vraag is naar die huizen. En zelfs als ze worden verkocht, dan is het gevolg: meer leegstand in de dorpskernen. Gelukkig is ons pleidooi voor een goedkope lening aan starters die een bestaand huis in de kernen kopen en opknappen, nu overgenomen door de hele gemeenteraad.

Goedkope huurwoningen niet afbreken of verkopen

De gemeente moet er voor zorgen dat er voldoende goede en goedkope huurwoningen zijn omdat ook de mensen met een smalle beurs recht hebben op goede huisvesting. Daarom mogen huurhuizen niet ongelimiteerd worden verkocht waardoor schaarste aan goede en goedkope huurhuizen ontstaat. Wij vinden het slopen van goede huizen vaak een verspilling van kapitaal en dat moet dus tot het noodzakelijkste beperkt blijven. Vóór er wordt gesloopt moet eerst bekeken worden of ze gerenoveerd kunnen worden. En alleen huurhuizen slopen als 70% van de bewoners van een straat het er mee eens is. Smerdiek West is een voorbeeld dat de gemeente en Stadlander zich beginnen te realiseren dat er niet lukraak gebouwd moet worden maar dat de vraag bepalend is. Hoewel ook hier redelijk goede woningen zijn gesloopt ziet her toch naar uit dat deze bouwwijze de buurt ten goede komt.

Afval nascheiden is simpel, effectief en goedkoop

Sinds 2017 zijn we onbezoldigd medewerker van de Zeeuwse Reinigings Dienst geworden en moeten we het plastic afval apart houden en wordt de grijze container nog maar 1 x per maand opgehaald. Veel mensen raken er ernstig door in de problemen. Wij pleiten er al jaren voor om het afval te laten nascheiden door het afvalbedrijf. Dat is veel effectiever. Dat blijkt uit de resultaten in Friesland, waar al het restafval (dus ook plastic) in één grijze container gaat waarna het afvalbedrijf in een hypermoderne fabriek er veel meer plastic uithaalt dan in het nieuwe Thoolse systeem. En dat ook nog voor minder geld, want de afvalstoffenheffing in vergelijkbare Friese gemeenten is vele tientjes per jaar lager dan in Tholen.

Onze voorstellen:
* alleen vraaggestuurd bouwen
* voor iedere beurs huurwoningen behouden
* goede huizen niet slopen maar renoveren
* alle restafval in één bak en nascheiden door de ZRD

3. LEEFBAARHEID

De samenleving wordt gevormd door mensen; groepen en individuen die elk recht hebben op het nastreven van hun eigen geluk. Iedereen moet hiertoe de mogelijkheid krijgen. Om dat te realiseren zijn solidariteit (met elkaar) en verantwoordelijkheid (voor elkaar) onmisbare elementen. Het kabinet en B&W prediken de eigen verantwoordelijkheid, ook wel participatie samenleving genoemd, wat in de praktijk vaak betekent: “zoek het zelf maar uit”; voor de SP staat de mens als sociaal wezen centraal. Sociale samenhang en de relatie met anderen zijn nodig voor het creëren van welzijn en leefbaarheid volgens de menselijke maat. Je kunt niet onbeperkt een beroep op inwoners blijven doen. Mantelzorg kent ook haar grenzen. Om die reden zal de participatie van onze inwoners alleen in goed overleg en rekening houdend met ieders` capaciteiten en mogelijkheden gevraagd kunnen worden.

Geen prestigeprojecten

De huidige en vorige coalities hebben ervoor gezorgd dat bouwprojecten zoals bijvoorbeeld in Sint Annaland voor miljoenen euro`s extra op de begroting hebben gedrukt. Nu staat er weer een project in de steigers, De Kruittoren te Tholen. In dit geval zijn de financiële risico`s weliswaar voor de ondernemer maar het het effect op het beschermde stadsgezicht wordt enorm onderschat. De omwonenden zijn vooraf onvoldoende gekend in het project en dit leidt weer tot een beroep op de Raad van State. De SP is van mening dat ook hier, de bouwplannen vóór de pap was gestort aan de bevolking voorgelegd had behoren te worden.

Elk dorp een centrale voorziening

Nu in alle kernen de bibliotheek is wegbezuinigd of teruggebracht tot een paar rijtjes boeken en B&W het liefst ook de dorpshuizen af zouden stoten) stelt de SP voor om ze te behouden, door ze zoveel mogelijk te bundelen in één gebouw. Dat gebouw kan dan niet alleen gebruikt worden om elkaar te ontmoeten en te vergaderen, maar er is daar ook een pinautomaat en een echte bibliotheek en de wijkagent en wijkverpleegster zijn er regelmatig te vinden. Zo mogelijk is in dat gebouw ook de nieuwe brede school gehuisvest. Het bespaart (exploitatie)kosten, want één beheerder kan zowel het dorpshuis als de boekenuitleen verzorgen. En de leefbaarheid wordt niet verder aangetast.

Onze voorstellen:
* iedere kern een centrale voorziening
* participatie van inwoners in goed overleg en geen verdringing van betaalde arbeid
* bouwplannen vooraf met omwonenden afstemmen en luisteren naar wensen
* waar mogelijk (winkel) voorzieningen helpen te behouden

4. SOCIALE ZAKEN

Geef Tholen een echt sociaal gezicht

Tholen presenteert zich al jaren als een gemeente met een sociaal gezicht. Helaas worden die mooie woorden niet altijd gedekt door even sociale daden. Als het aan de SP ligt toont Tholen de komende jaren een echt sociaal gezicht. Immers: de beschaving van een volk blijkt uit de manier waarop men omgaat met de zwaksten. Wat ons betreft:
1. Wordt er niet bezuinigd op zorg en welzijn, zodat onze ouderen en gehandicapten niet vereenzamen en vervuilen.
2. Geeft de gemeente het goede voorbeeld door mensen met een handicap en langdurig werklozen in dienst te nemen tegen een normaal loon.
3. Zorgen we voor een fatsoenlijk armoedebeleid, waarmee we voorkomen dat mensen financieel in de problemen raken en Thoolse kinderen opgroeien in armoede.
4. Worden vergoedingen en kwijtscheldingen gebaseerd op 120% van de bijstandsnorm.

De jeugd moet ons een 'zorg' zijn

Het is belangrijk om te investeren in de jeugd en ze voor te bereiden op een zelfstandig en gezond leven. Daarom moet er meer aandacht geschonken worden aan zaken als pesten, gezondheid, overgewicht, alcohol, drugs en roken. Daarin kunnen de scholen, het jeugd- en jongerenwerk een rol vervullen. De gemeente moet dit zo nodig blijven financieren en faciliteren. Daarnaast moet sport toegankelijk en laagdrempelig zijn. De gemeente moet zorgen dat kinderen, van wie de ouders het niet kunnen betalen, ook kunnen meedoen aan één gekozen sport. De gemeente kan hiervoor gebruik maken van fondsen om deze kosten te kunnen vergoeden.

Gratis openbaar vervoer voor ouderen

Omdat de bevolking de komende jaren vergrijst, krijgen veel inwoners te maken met het feit dat ze geen auto meer mogen(of kunnen) rijden. Ze zijn dus erg gebonden aan hun dorp. Tegelijkertijd verdwijnen steeds meer voorzieningen. De SP wil ze de kans geven om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarom moet het openbaar vervoer binnen de gemeente voor 65-plussers, in overleg met de provincie, gratis worden. Het kost niks extra's, want de bussen rijden toch al.

Onze voorstellen:
* gratis openbaar vervoer voor 65+
* beter openbaar vervoer voor schoolgaande kinderen
* vergoedingen en kwijtscheldingen op basis van 120%
* niet bezuinigen op zorg en welzijn
* kinderen niet laten opgroeien in armoede
* speelvoorzieningen in stand houden en onderhouden, waar mogelijk in overleg met
(buurt) bewoners
* bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid gehandicapten en statushouders in dienst te nemen

5. ONDERWIJS

Elk dorp een (brede) school

Nu het kabinet het minimum aantal leerlingen drastisch dreigt te verhogen, zouden veel Thoolse (openbare) basisscholen gesloten moeten worden. De SP is daar fel tegen en wil het verdwijnen van de dorpsschool voorkomen door in elk dorp een 'brede school' te beginnen, één gebouw waarin zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs worden gehuisvest.

Vergoeding leerlingenvervoer beperken

De gemeente is jaarlijks ruim 700.000 euro kwijt aan vergoedingen voor het vervoer van leerlingen naar scholen buiten hun woonplaats. Wij willen die vergoeding zoveel mogelijk beperken tot kinderen met een handicap, voor wie in de gemeente geen school is of die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer om naar een school binnen de gemeente te gaan. Ouders die hun kinderen uit een godsdienstige of andere overtuiging op een school buiten de gemeente onderwijs willen laten volgen, moeten wat de SP betreft zelf het vervoer betalen. Geloof is immers geen handicap maar een (privé) keuze.

Westerpoort.

De SP is voorstander van dit project. Investeringen zijn al gedaan dus stopzetten is geen optie, er moet worden doorgepakt. Het idee dat confessionele en openbare scholen samen gaan werken, juichen we toe. Uiteraard verwachten we van deze samenwerking meer dan alleen maar het delen van een gebouw. Bovendien willen wij, door goed overleg, alles in het werk stellen de vijfde school weer onderdeel van het project te laten uitmaken. Ook het tempo van uitvoering van dit project (al vele malen uitgesteld) moet wat de SP betreft omhoog.

Onze voorstellen:
* Westerpoort met voorrang realiseren
* uitgaven leerlingenvervoer beperken tot gehandicapten vervoer
* stimuleren van brede scholen

6. VEILIGHEID

Oom agent terug op straat

Ooit had elk dorp zijn eigen politieman, soms wel twee. Die basisvoorziening is afgebroken en nu is er alleen nog een bureautje in het gemeentehuis, dat echter voor het publiek niet meer open is. Toch wijst zelfs korpschef Akerboom erop dat politieposten weer vaker open moeten en de wijkagenten waar vaker op de straten gezien moeten worden. Het nieuwe kabinet vindt dat kennelijk ook, want trekt 270 miljoen extra uit voor meer wijkagenten. Maar wat merken we er van in onze gemeente? Soms zie je wel eens een agent op een motor voorbij komen. Wij hebben de voorbije jaren gepleit voor de terugkeer van de dorps/wijkagent. Het resultaat is dat er nu drie wijkagenten voor heel Tholen zijn aangesteld. Dat is nog steeds te weinig en dat vindt de wetgever ook. Sinds op 1 januari 2013 de Nationale Politie is ingevoerd in ons land, moet er op elke 5000 inwoners een wijkagent zijn. Dus minstens 5 in Tholen. De SP vindt dat die er nu snel moeten komen. Ook moet het bureau in Tholen (ook al bevindt zich dat in het gemeentehuis) weer permanent bezet worden en dus toegankelijk zijn voor onze inwoners. Dat geeft de burger zijn gevoel van veiligheid terug en kan veel ellende en schade voorkomen.

Veiliger dorpen en wegen

Oud-Vossemeer kampt nog steeds met sluipverkeer door vrachtwagens en de smalle dijk die de verbinding met Tholen vormt is al jaren de gevaarlijkste weg van heel Zeeland. De SP heeft in Provinciale Staten al meermalen aangedrongen op het maken van een rondweg en een doorsteek door de polder naar Tholen. Wij vinden dat de gemeente zich daar veel sterker voor moet maken.

Onze voorstellen:
* meer agenten op straat
* aantal wijkagenten uitbreiden
* uitvoeren verkeerscirculatie plannen

7. GEZONDHEID

Onderzoek naar risico's bio-industrie

De onrustbarende cijfers over de verspreiding van de MRSA-bacterie vanuit de bio-industrie , maken een uitgebreid onderzoek naar de risico's van de intensieve veehouderijen in Tholen noodzakelijk. De gemeente dient daarin het initiatief te nemen. De (geplande) uitbreiding van de kippenfabriek aan de Bitterhoekse weg is een typisch voorbeeld van de manier waarop vergunningen voor intensieve veehouderij worden afgegeven. Eerst zou het een varkensflat worden waartegen veel protest, ook van de SP, is gekomen. De varkens zijn niet gekomen maar de vergunning is omgezet naar kippen. Nu blijkt dat er een verviervoudiging van het huidige aantal kippen gaat komen, zodat daar straks 300.000 kuikens na een 'leven' van 42 dagen worden geslacht. Het op deze wijze omgaan met vergunningen en het als gevolg daarvan ongelegitimeerde ophokken van pluimvee is de SP een doorn in het oog.

Kerncentrale Doel.

Op initiatief van de SP heet de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin Tholen zich aansluit bij een West-Brabants initiatief om als grensgemeenten inspraak te eisen bij het geven van vergunning aan de kerncentrale in Doel, waar om de haverklap ernstige storingen zijn. Als er echt iets misgaat, bij de heersende zuidwesten wind, lopen de bewoners in het Nederlandse grensgebied (dus ook Tholen) groot gevaar. Daar helpt het uitdelen van jodiumtabletten niet echt tegen. Mede onder druk van de SP in de Tweede Kamer heeft nu de Nederlandse minister België gevraagd om de verouderde centrales te sluiten. Zolang dat niet gebeurt, zullen we in de gemeenteraad dit probleem aan de orde blijven stellen.

Onze voorstellen:
* actief blijven ageren tegen openhouden kerncentrale Doel
* geen vergunningen meer voor grootschalige bio industrie
* goede voorlichting over gezondheidsrisico`s rondom b.v. megastallen

8. FINANCIËN

OZB-belasting niet verder verhogen

Het gemeentebestuur is voorstander van de 'terugtredende overheid' en verwacht dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en 'vrijwillig' taken van de gemeente overnemen. De SP vindt dat een overheid die minder gaat doen, niet tegelijk de gemeentelijke (ozb-) belasting kan verhogen. Zeker niet nu de waarde van de huizen daalt. Het past de overheid eerder om - als men de burgers meer gaat laten doen - te bezuinigen op het eigen ambtenarenapparaat.

Gemeenschappelijke regelingen moeten soberder

Nu er op veel belangrijke voorzieningen in de gemeente (o.a. bibliotheken) bezuinigd is, moeten de uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen, die Tholen samen met andere gemeenten is aangegaan ( Biblio Oosterschelde, veiligheid, milieutoezicht, West-Brabantse bedrijven lobby) kritischer bekeken worden, zo nodig worden beëindigd, en waar mogelijk moeten de bijdragen naar beneden worden bijgesteld.

Onze voorstellen:
* alleen gemeenschappelijke regelingen aangaan als de inwoners van Tholen daar baat bij hebben
* alleen gemeenschappelijke regelingen aangaan als de gemeente Tholen daar zonder
exorbitant hoge kosten weer uit kan
* OZB alleen verhogen als er ook sprake is van waardevermeerdering van de woningen

9. RUIMTELIJKE ORDENING

Geen nieuwe bedrijventerreinen

Er moeten geen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Het huidige beleid, alleen uitbreiding van Welgelegen, moet worden bestendigd. In de ogen van SP moeten alleen bedrijven worden toegelaten die zorgen voor werkgelegenheid. Niet alleen op papier, maar aantoonbaar. Grote (20 meter hoge !) bedrijfsgebouwen waarin slechts enkele arbeidsplaatsen worden gerealiseerd zijn wij faliekant tegen. Ook hier geldt, evenals bij de Kruittoren, dat overleg met en instemming van omwonenden en hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad, een essentiële voorwaarde is.

Stop op windmolens en grootschalige zonnepaneel projecten

De windmolens worden steeds hoger en tasten daardoor nog meer het open landschap van Tholen aan. Dat moet worden gestopt. Windmolens kunnen alleen nog op zee worden geplaatst of in een industriegebied, zoals het Sloe, dat landschappelijk toch al is verpest. Tholen voldoet al ruimschoots aan de landelijke norm, en produceert nu al 10 keer zoveel windenergie als de gemiddelde per inwoner als gemiddeld in Nederland, dus nog meer windmolens is totaal overbodig. De bouw van kleine windmolens op particuliere grond voor eigen (of collectief) gebruik moet mogelijk blijven. Met zonne-energie scoren we nu al 65% beter dan landelijk gemiddeld en nu moet het zonnepark aan de Ceresweg nog gebouwd worden. De SP wil daarom alleen eventueel nog zonneparken als dat niet op goede landbouwgrond gebeurt en bovendien alleen, voordat de pap is gestort, in overleg met de omwonenden. Veel beter is het zonnepanelen op de daken van boerenschuren en andere grote gebouwen te leggen. De mogelijkheden van aardwarmte moeten worden onderzocht en waar mogelijk gestimuleerd. Energie neutraal wonen heeft de toekomst.
.
Onze voorstellen:

* windmolens alleen op industrieterreinen en op zee
* zonnepanelen op daken en niet op goede landbouwgrond
* inwoners stimuleren van zonnepanelen gebruik te maken en van aardwarmte
* geen nieuwe bedrijventerreinen
* geen bedrijfsgebouwen toestaan die hoger dan 15 meter zijn

10. TOERISME EN VRIJE TIJD

'Rondje Tholen' moet er komen

Het buitendijkse fietspad dat nu van de Oesterdam tot voorbij Gorishoek in gebruik is, smaakt naar meer. Het nieuwe stuk tussen Stavenisse en Sint-Annaland wordt dan ook volop gebruikt. Wij zijn van mening dat het fietspad moet worden doorgetrokken tot een compleet 'rondje Tholen'. Bezwaren over verstoring van vogels op enkele plaatsen worden gehonoreerd door sluiting tijdens het broedseizoen, maar in de rest van het jaar niet.

Voorrang voor fietspont en wandelpaden

De SP is tegen bezuinigingen op bestaande recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden en fietspontjes omdat die bewezen hebben te voorzien in een behoefte, ook van de eigen bevolking. Er kan beter bezuinigd worden op het Toeristische Ontwikkelingsplan, waarin veel geld wordt uitgetrokken voor duiklocaties, terwijl wij daar het nut niet van inzien.
Wel dienen er in de 'nieuwe natuur' gebieden wandelpaden te worden aangelegd. Uiteraard moet rekening worden gehouden met het broedseizoen, zodat deze wandel- en fietspaden tijdens het broedseizoen gesloten zijn.

Onze voorstellen:
* fietspaden rondje Tholen open stellen en / of afmaken met oog voor de natuur
* duiklocaties door gebruikers laten onderhouden
* toerisme stimuleren met steun van middenstand
* VVV kantoor open houden met steun van middenstand
* aanpak permanente bewoning op campings inzichtelijk maken

U bent hier