h

SP voor een leefbaar en echt sociaal Tholen

Voor en met elkaar

NU

SP

Verkiezingsprogramma gemeente Tholen

 

2022 - 2026

Veertien jaar is de SP nu actief in alle negen kernen van Tholen. De eerste jaren waren we alleen op straat actief, maar sinds twaalf jaar zitten we ook in de raad. Bij de verkiezingen van 2014 haalden we de meeste stemmen op één na.

In 2018 hadden we een tegenvallend resultaat, ondanks al onze inspanningen en bleven met 1 zetel in de raad. Hoe zijn we met deze teleurstelling omgegaan? Dit hebben we gedaan door onze schouders er weer stevig onder te zetten en in de raad door middel van moties en amendementen het SP programma zoveel mogelijk op de agenda te krijgen. Tot aan het begin van de corona periode waren we ook weer veelvuldig op straat te vinden maar daar kwam helaas een einde aan. Nu zijn de omstandigheden (voorlopig?) weer gunstig en kunnen we onze inwoners weer persoonlijk benaderen. Want alleen zó - vinden wij - kun je een echte 'volksvertegenwoordiger' zijn. Daar gaan we dan ook mee door in de toekomst. Wij maken waar wat het gemeentebestuur wel beloofde maar nooit in de praktijk bracht: de burgers betrekken bij de plannen vóór de pap is gestort.

 

Voor de komende verkiezingen rekenen we weer op brede steun van de Thoolse burgers, want we willen zorgen voor een nog steviger sociaal geluid in de gemeenteraad.

In dit verkiezingsprogramma staan de belangrijkste speerpunten, die we - ook op basis van de gesprekken op straat en aan de deur - hebben geformuleerd. Daarnaast staan we altijd open voor nieuwe suggesties.

We zullen er zeker wat mee doen, als ze tenminste uitgaan van de drie uitgangspunten waarop de SP zich baseert. Dat zijn:

 

Gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit.

 

Onze speerpunten voor 2022 -2026

 

 

1. SOCIALE ZAKEN

 

Geef Tholen een echt sociaal gezicht

Tholen presenteert zich al jaren als een gemeente met een sociaal gezicht. Helaas worden die mooie woorden niet altijd gedekt door even sociale daden. Als het aan de SP ligt toont Tholen de komende jaren een echt sociaal gezicht. Immers: de beschaving van een volk blijkt uit de manier waarop men omgaat met de zwaksten. Wat ons betreft:

1. Wordt er niet bezuinigd op zorg en welzijn, zodat onze ouderen en gehandicapten niet vereenzamen en vervuilen. De gemeente pakt serieus de bestrijding aan van eenzaamheid, een taak waar ze toe verplicht is volgens de Wet Publieke Gezondheid.
2. Geeft de gemeente het goede voorbeeld en neemt 5% arbeidsgehandicapten in dienst tegen een normaal loon.
3.- Biedt de gemeente perspectief aan de kanslozen op de arbeidsmarkt door hen zinvolle activiteiten te bieden. Maar geen gedwongen tewerkstelling of verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden.

4. Zorgen we voor een fatsoenlijk armoedebeleid, waarmee we voorkomen dat mensen financieel in de problemen raken en Thoolse kinderen opgroeien in armoede.

5. Worden vergoedingen en kwijtscheldingen gebaseerd op minimaal 120% van de bijstandsnorm.

6. Zijn we ruimhartig in het toepassen van schuldhulpverlening, vooral voor inwoners die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen (bv. als gevolg van de toeslagenaffaire) of als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen in de problemen zijn geraakt. Ook de problematiek van de werkende armen moet goed in beeld gebracht worden en waar nodig moet er ondersteuning komen.

7. Wordt het schoolzwemmen opnieuw ingevoerd. Een gemeente omgeven door water en met de nodige slechte ervaringen ermee moet ervoor zorgen dat de jeugdige inwoners het zwemmen wordt bijgebracht.

8. Maken we een eind aan abonnementstarief bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (= WMO) door onze invloed aan te wenden in het Vereniging Nederlandse Gemeenten overleg en daar medestanders vinden voor dit standpunt. Het abonnementstarief zorgt ervoor dat er een veel te grote druk op de zorgverlening ontstaat. Veel beter is de zorgvoorziening inkomensafhankelijk te maken. Zo draagt iedereen evenredig bij en wordt er voorkomen dat er zorg wordt onthouden aan mensen die dit hard nodig hebben.

9. Maken we gebruik van en werken actief samen met alle lokale (zorg) initiatieven

 

De jeugd moet ons een 'zorg' zijn

De SP kiest voor kwetsbare jongeren en niet voor het verdienmodel van bedrijfjes. We werken samen met jeugdzorgaanbieders die bewezen hebben dat te doen. We kiezen niet voor aanbestedingen waarbij een lage prijs voor een hoge kwaliteit gaat. Ook stellen we strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen maken, tot we landelijk een verbod op winst in de jeugdzorg hebben gerealiseerd. Jongeren zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel. We kiezen liever voor aanbieders van bewezen kwaliteit dan voor een wildgroei van aanbieders waar niemand nog toezicht op houdt. Eigen bijdragen zijn uit den boze. Net zoals een gebroken been geen eigen keuze is, is jeugdzorg nodig hebben dat ook niet. Iedereen heeft recht op goede en snelle hulp, ook wanneer je niet een dikke portemonnee hebt.

 

Het is belangrijk om te investeren in de jeugd en ze voor te bereiden op een zelfstandig en gezond leven. Daarom moet er op de scholen veel aandacht geschonken worden aan zaken als pesten, overgewicht, alcohol, drugs en roken. De gemeente moet dit blijven financieren en faciliteren. Daarnaast moet sport toegankelijk zijn en wordt in een gemeente die omgeven wordt door buitenwater het schoolzwemmen weer ingevoerd, zodat geen enkel kind de basisschool verlaat zonder zwemdiploma. Kinderen, van wie de ouders het niet kunnen betalen, moeten mee kunnen doen aan één gekozen sport. De gemeente maakt voor de bekostiging ervan gebruik van daarvoor bestaande fondsen.

 

 

Gratis openbaar vervoer voor ouderen

Omdat de bevolking de komende jaren vergrijst, krijgen veel inwoners te maken met het feit dat ze geen auto meer mogen(of kunnen) rijden. Ze zijn dus erg gebonden aan hun dorp. Tegelijkertijd verdwijnen steeds meer voorzieningen. De SP wil ze de kans geven om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarom moet het openbaar vervoer binnen de gemeente voor 65-plussers, in overleg met de provincie, gratis worden. Het kost niks extra, want de bussen rijden toch al.

In 2024 gaat het openbaar een enorme omslag maken. Zoals het er nu naar uitziet verdwijnen de lijndiensten nagenoeg van Tholen. Alleen Sint-Annaland en Tholen worden nog aangedaan. De gemeente Tholen moet zich inzetten om alle inwoners die afhankelijk waren en zijn van het openbaar vervoer een gelegenheid op maat te bieden om te kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven. Hieronder valt onder andere familiebezoek en bezoek aan huisarts en/of specialist

 

Onze voorstellen:

* niet bezuinigen op zorg en welzijn

* gratis openbaar vervoer voor 65+

* passend openbaar vervoer vanaf 2024 voor een ieder die afhankelijk is van het openbaar vervoer om deel te kunnen blijven nemen aan het sociale leven

* vergoedingen en kwijtscheldingen op basis van minimaal 120%

* gemeente neemt 5% arbeidsgehandicapten in dienst

* inhuur externen tot maximaal 10% van de loonkosten van de gemeentelijke overheid

* kinderen niet laten opgroeien in armoede

* herinvoeren van het schoolzwemmen

* speelvoorzieningen in stand houden en onderhouden in overleg met bewoners

* aanbieders van jeugdzorg mogen geen winstoogmerk hebben

 

 

2. WONEN

 

Goedkope huurwoningen niet afbreken of verkopen

De gemeente moet er voor zorgen dat er voldoende goede en voor minima betaalbare huurwoningen zijn omdat ook mensen met een smalle beurs recht hebben op goede huisvesting. Daarom mogen huurhuizen niet ongelimiteerd worden verkocht waardoor schaarste aan goede en goedkope huurhuizen ontstaat. Wij vinden het slopen van goede huizen vaak een verspilling van kapitaal en dat moet dus tot het noodzakelijkste beperkt blijven. Vóór er wordt gesloopt moet eerst bekeken worden of ze gerenoveerd kunnen worden. En alleen huurhuizen slopen als 70% van de bewoners van een straat het er mee eens is. Smerdiek West is een voorbeeld dat de gemeente en Stadlander zich beginnen te realiseren dat er niet lukraak gesloopt en gebouwd moet worden maar dat de vraag bepalend is. Hoewel ook hier redelijk goede woningen zijn gesloopt ziet het er toch naar uit dat deze bouwwijze de buurt ten goede komt. Verder moeten er in alle kernen voldoende woningen beschikbaar zijn / komen om aan de vraag te voldoen.

De voorraad sociale woningen moet in stand gehouden worden en indien mogelijk uitgebreid. Tevens moeten de bestaande en nieuwe sociale woningen energie zuinig worden gemaakt / opgeleverd.

 

Geef huisjesmelkers geen kans.

In Amsterdam is prins Bernhard jr. er om berucht dat hij huizen opkoopt en voor woekerprijzen verhuurt. Zijn voorbeeld wordt steeds meer nagevolgd door mensen met (te) veel geld, die dikke winsten maken door huizen op te kopen en te verhuren. Ook binnen onze gemeente schijnen de eerste huisjesmelkers actief te zijn. Wij vinden dat de gemeente daar een stokje voor moet steken. Wie een huis koopt moet er in gaan wonen en niet gebruiken om tegen veel te hoge huur medeburgers kaal te plukken. Ook het kopen van tweede woningen in de kernen, die immers lange tijd niet gebruikt worden, moeten we als gemeente verbieden.

 

 

Afval nascheiden is simpel, effectief en goedkoop

Sinds 2017 zijn we onbezoldigd medewerker van de Zeeuwse Reinigings Dienst geworden en moeten we het plastic afval apart houden en wordt de grijze container nog maar 1 x per maand opgehaald. Veel mensen raken er ernstig door in de problemen. Wij pleiten er al jaren voor om het afval te laten nascheiden door het afvalbedrijf. Dat is veel effectiever. Dat blijkt uit de resultaten o.a. in Friesland, waar al het restafval (dus ook plastic) in één grijze container gaat waarna het afvalbedrijf in een hypermoderne fabriek er veel meer plastic uithaalt dan in het huidige Thoolse systeem. En dat ook nog voor minder geld, want de afvalstoffenheffing in vergelijkbare Friese gemeenten is vele tientjes per jaar lager dan in Tholen.

 

Onze voorstellen:

* alleen vraag gestuurd bouwen

* voor iedere beurs huurwoningen behouden

* geef huisjesmelkers geen kans

* goede huizen niet slopen maar renoveren

* alle restafval in één bak en na-scheiden door de ZRD

 

 

3. LEEFBAARHEID, CULTUUR EN ERFGOED

De samenleving wordt gevormd door mensen; groepen en individuen die elk recht hebben op het nastreven van hun eigen geluk. Iedereen moet hiertoe de mogelijkheid krijgen. Om dat te realiseren zijn solidariteit (met elkaar) en verantwoordelijkheid (voor elkaar) onmisbare elementen. Het kabinet en B&W prediken de eigen verantwoordelijkheid, ook wel 'participatie samenleving' genoemd, wat in de praktijk vaak betekent: 'zoek het zelf maar uit'. Voor de SP staat de mens als sociaal wezen centraal. Sociale samenhang en de relatie met anderen zijn nodig voor het creëren van welzijn en leefbaarheid volgens de menselijke maat. Je kunt niet onbeperkt een beroep op inwoners blijven doen. Mantelzorg kent ook haar grenzen. Om die reden zal de participatie van onze inwoners alleen in goed overleg en rekening houdend met ieders capaciteiten en mogelijkheden gevraagd kunnen worden.

 

 

Stimuleren cultuurdeelname.

Cultuurdeelname door jong en oud verdient een stimulans. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom moeten alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film, theater- of muziekvoorstelling te bezoeken. Ook actieve cultuurbeleving wordt gestimuleerd; door mensen via goedkope workshops en korte cursussen kennis te laten maken met en te genieten van diverse mogelijkheden zich creatief te uiten.

 

 

Elk dorp een centrale voorziening

Nu in alle kernen de bibliotheek is wegbezuinigd of teruggebracht tot een paar rijtjes boeken en B&W het liefst ook de dorpshuizen af zou stoten stelt de SP voor om ze te behouden, door zoveel mogelijk activiteiten te bundelen in één gebouw. Dat gebouw kan dan niet alleen gebruikt worden om elkaar te ontmoeten (en zo eenzaamheid te bestrijden) en te vergaderen, maar er is daar ook een echte bibliotheek en de wijkagent en wijkverpleegster zijn er regelmatig te vinden. Zo mogelijk is in dat gebouw ook een brede school gehuisvest (zoals Westerpoort). Het bespaart (exploitatie) kosten, want één beheerder kan zowel het dorpshuis als de boeken uitleen verzorgen. En de leefbaarheid wordt niet verder aangetast.

 

 

Werk maken van de uitvoering van de erfgoedvisie.

Het invoeren van een erfgoedvisie is één. Maar het uitvoeren ervan vergt echte betrokkenheid bij het instandhouden van onze Thoolse monumenten. Wat op papier wordt gezet moet ook met woord en daad worden uitgevoerd. Het mag niet zo zijn dat ook hier door gebruik te maken van de zogenaamde kruimelregeling herhaaldelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Bezitters van een gemeentelijk monument, zoals bijvoorbeeld een boerenschuur moeten weten waar zij aan toe zijn en financiële steun krijgen voor het dure onderhoud.

 

Onze voorstellen:

* iedere kern een centrale voorziening

* participatie van inwoners in goed overleg en geen verdringing van betaalde arbeid

* bouwplannen vooraf met omwonenden afstemmen en luisteren naar wensen

* waar mogelijk (winkel) voorzieningen in de kernen helpen te behouden

* stimuleren cultuurdeelname

* werk maken van de erfgoedvisie

 

 

4. ONDERWIJS

 

Vergoeding leerlingenvervoer beperken

De gemeente is jaarlijks ruim 700.000 euro kwijt aan vergoedingen voor het vervoer van leerlingen naar scholen buiten hun woonplaats. Wij willen die vergoeding zoveel mogelijk beperken tot kinderen met een handicap, voor wie in de gemeente geen school is of die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer om naar een school binnen de gemeente te gaan. Ouders die hun kinderen uit een godsdienstige of andere overtuiging op een school buiten de gemeente onderwijs willen laten volgen, moeten wat de SP betreft zelf het vervoer betalen. Geloof en overtuiging zijn immers geen handicap maar een privé-keuze.

 

Brede scholen.

Omdat in sommige kernen het aantal leerlingen dat de scholen bezoekt terugloopt is de SP voorstander van het bouwen van brede scholen. Zowel christelijke als openbare scholen moeten hierin worden ondergebracht zodat met de gedachte `samen sterk ` voorkomen wordt dat er scholen moeten worden opgeheven. Binnen een brede school is er voldoende gelegenheid voor iedere school zich te profileren.

 

Onze voorstellen:

* uitgaven leerlingenvervoer beperken tot gehandicapten vervoer

* stimuleren van brede scholen

 

 

5. VEILIGHEID

 

Oom agent terug op straat

Ooit had elk dorp zijn eigen politieman, soms wel twee. Die basisvoorziening is afgebroken en nu is er alleen nog een bureautje in het gemeentehuis, dat echter voor het publiek niet meer open is. Toch vindt ook onze landelijke korpschef van de Nederlandse politie en het kabinet dat politieposten weer vaker open moeten en de wijkagenten vaker op de straten gezien moeten worden. . Maar wat merken we er van in onze gemeente? Soms zie je wel eens een agent op een motor of in de auto voorbij komen. Wij hebben de voorbije jaren gepleit voor de terugkeer van de dorps/wijkagent. Het resultaat is dat er nu nog maar 1 wijkagent is en 1 wijkagent in opleiding voor heel Tholen. Dat is minstens drie te weinig en dat vindt de wetgever ook. Sinds in 2013 de Nationale Politie werd ingevoerd, moet er op elke 5000 inwoners een wijkagent zijn. Dus minstens 5 in Tholen. De SP vindt dat die er nu snel moeten komen. Ook moet het bureau in Tholen (ook al bevindt zich dat in het gemeentehuis) permanent bezet worden en toegankelijk voor de inwoners. Dat geeft de burger zijn gevoel van veiligheid terug en kan veel ellende en schade voorkomen.

 

Ondermijning.

Ook de gemeente Tholen is door de ligging en bereikbaarheid een gewilde plaats voor criminelen om er hun zaken te doen. De SP vindt dat iedere nieuwe vestiging, dus niet alleen een horeca vestiging maar bv. ook autoverhuurbedrijven, notarissen, projectontwikkelaars etc., uitgebreid gescreend moeten worden. De wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft hiervoor de mogelijkheden. We kunnen beter voorkomen dan genezen.

 

 

Veiliger dorpen en wegen

Oud-Vossemeer kampt nog steeds met sluipverkeer door vrachtwagens en de smalle dijk die de verbinding met Tholen vormt is al jaren de gevaarlijkste weg van heel Zeeland. De SP heeft in Provinciale Staten al meermalen aangedrongen op het maken van een rondweg en een doorsteek door de polder naar Tholen. Wij vinden dat de gemeente zich er veel sterker voor moet maken dat het snel gebeurt.

 

Onze voorstellen:

* meer agenten op straat

* aantal wijkagenten uitbreiden

* uitgebreid toepassen wet Bibob

 

 

 

6. GEZONDHEID

 

Onderzoek naar risico's bio-industrie

De onrustbarende cijfers over de verspreiding van de MRSA-bacterie vanuit de bio-industrie , maken een uitgebreid onderzoek naar de risico's van de intensieve veehouderijen in Tholen noodzakelijk. De gemeente dient daarin het initiatief te nemen. De uitbreiding van de kippenfabriek aan de Bitterhoekse weg is een typisch voorbeeld van de manier waarop vergunningen voor intensieve veehouderij worden afgegeven. Eerst zou het een varkensflat worden waartegen veel protest, ook van de SP, is gekomen. De varkens zijn niet gekomen maar de vergunning is omgezet naar kippen. Nu blijkt dat er een verviervoudiging van het huidige aantal kippen is gekomen, zodat daar 300.000 kuikens na een 'leven' van 42 dagen worden geslacht. Het op deze wijze omgaan met vergunningen en het als gevolg daarvan ongelimiteerd ophokken van dieren is de SP een doorn in het oog.

 

Kerncentrale Doel.

Op initiatief van de SP heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin Tholen zich aansluit bij een West-Brabants initiatief om als grensgemeenten inspraak te eisen bij het geven van vergunning aan de kerncentrale in Doel, waar om de haverklap ernstige storingen zijn. Als er echt iets misgaat, bij de heersende zuidwesten wind, lopen de bewoners in het Nederlandse grensgebied (dus ook Tholen) groot gevaar. Daar helpt het uitdelen van jodiumtabletten niet tegen. Mede onder druk van de SP in de Tweede Kamer heeft nu de Nederlandse minister België gevraagd om de verouderde centrales te sluiten. Zolang dat niet gebeurt, zullen we in de gemeenteraad dit probleem aan de orde blijven stellen.

 

 

Risico fijnstof door toenemende verkeersdrukte.

Door uitbreiding van onze industrie gebieden, onder andere Welgelegen 4, zal de verkeersdruk toenemen. Los van de overlast die dit geeft door het ontstaan van oponthoud hebben we ook te maken met een hogere uitstoot van fijnstof. Ook door het toenemend aantal elektrische voertuigen zal de uitstoot van fijnstof toenemen door een hogere bandenslijtage. Bij elke toewijzing van kavels aan nieuw te vestigen bedrijven zal dit gepaard moeten gaan met nauwkeurige metingen. Indien de verhouding tussen overlast, luchtverontreiniging en positieve effecten als werkgelegenheid zoek raakt moeten we geen vergunning verlenen.

 

Onze voorstellen:

* actief blijven ageren tegen openhouden kerncentrale Doel

* geen vergunningen meer voor grootschalige bio industrie

* goede voorlichting over gezondheidsrisico`s rondom bv. megastallen

* alleen nieuwe bedrijfsvestigingen toestaan als aan alle milieu eisen wordt voldaan

 

 

 

7. FINANCIËN

 

OZB belasting niet verder verhogen

Het gemeentebestuur is voorstander van de 'terugtredende overheid' en verwacht dat burgers zelf verantwoordelijkheid nemen en 'vrijwillig' taken van de gemeente overnemen (zoals het sorteren van huisvuil). De SP vindt dat een gemeentelijke overheid die minder gaat doen, niet tegelijk de gemeentelijke (ozb-) belasting kan verhogen. Het past de overheid om - als men de burgers meer gaat laten doen - te bezuinigen op het ambtenarenapparaat.

 

Hondenbelasting afschaffen.

De SP is voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. Alleen als de opbrengst van de hondenbelasting wordt aangewend om de overlast van bv. hondenpoep aan te pakken is dit een terechte belasting. In onze gemeente wordt de opbrengst van de hondenbelasting echter gebruikt om de begroting sluitend te maken. Afschaffen dus.

 

 

Gemeenschappelijke regelingen moeten soberder

Nu er op veel belangrijke voorzieningen in de gemeente (o.a. bibliotheken) bezuinigd is, moeten de uitgaven van de gemeenschappelijke regelingen, die Tholen samen met andere gemeenten is aangegaan ( Biblio Oosterschelde, Veiligheidsregio, RUD, ) kritischer bekeken worden, zo nodig worden beëindigd, en waar mogelijk moeten de bijdragen naar beneden worden bijgesteld. De SP vindt dat bijvoorbeeld de hoge kosten die gepaard gaan met de muziekschool op een betere manier kunnen worden besteed door gebruik te maken van de opleidingen in Bergen op Zoom.

 

Gemeentebelasting over 12 termijnen spreiden.

Sabewa (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling) Zeeland int voor onze inwoners de belastingen. Deze worden in 9 termijnen (maanden) geïnd. De SP is er voorstander van dit in 12 termijnen (=maanden) te doen zodat de lasten wat minder zwaar drukken voor de laagstbetaalden.

 

Onze voorstellen:

* alleen gemeenschappelijke regelingen aangaan als de inwoners van Tholen daar baat bij hebben

* alleen gemeenschappelijke regelingen aangaan als de gemeente Tholen daar zonder

exorbitant hoge kosten weer uit kan

* OZB niet verhogen

* afschaffen hondenbelasting als deze niet wordt gebruikt om overlast tegen te gaan

* deelname aan de Zeeuwse Muziekschool herbezien en zoeken naar een beter alternatief

* gemeentelijke belastingen in 12 termijnen betalen (en niet, zoals nu, in 9 termijnen)

 

 

 

8. RUIMTELIJKE ORDENING en MILIEU.

 

Geen nieuwe bedrijventerreinen

Er moeten geen nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Het huidige beleid, alleen uitbreiding van Welgelegen in Tholen-stad, moet worden bestendigd. In de ogen van SP moeten alleen bedrijven worden toegelaten die zorgen voor serieuze groei van de werkgelegenheid. Niet alleen op papier, maar aantoonbaar. Grote (20 meter hoge !) bedrijfsgebouwen waarin slechts enkele arbeidsplaatsen worden gerealiseerd wijzen wij faliekant af. Ook hier geldt - evenals bij de Kruittoren - dat overleg met en instemming van omwonenden en hun vertegenwoordiging in de gemeenteraad, een essentiële voorwaarde is.

Geen verdere verdozing van het Thools landschap, zoals met DSV is gebeurd.

Vergun de kavels bij voorrang aan Thoolse ondernemingen.

Teven moeten de grondprijzen voor bedrijven die meer dan 2 ha grond willen kopen niet van te voren worden vastgesteld maar onderdeel uitmaken van de onderhandelingen.

 

 

Stop op windmolens en grootschalige zonnepark projecten

De windmolens worden steeds hoger en tasten daardoor nog meer het open landschap van Tholen aan. Dat moet worden gestopt. Windmolens kunnen alleen nog op zee worden geplaatst of in een industriegebied, zoals het Sloe, dat landschappelijk toch al is verpest. Tholen voldoet al ruimschoots aan de landelijke norm, en produceert nu al 10 keer zoveel windenergie per inwoner als gemiddeld in Nederland. De bouw van kleine windmolens op particuliere grond voor eigen (of collectief) gebruik moet mogelijk blijven. Bij zonne-energie scoren we nu al 65% meer dan het landelijk gemiddeld. De SP wil alleen nog zonneparken als dat niet op goede landbouwgrond gebeurt en bovendien alleen in overleg met de omwonenden. Veel beter is het zonnepanelen op de daken van boerenschuren en andere grote gebouwen te leggen. De mogelijkheden van aardwarmte moeten worden onderzocht en waar mogelijk gestimuleerd. Energie neutraal wonen heeft de toekomst.

Bestaande asbestdaken vervangen en tegelijk zonnepanelen (laten) plaatsen.

 

 

Biodiversiteit.

De natuur staat onder druk en dat heeft gevolgen voor onze kwaliteit van leven en voor het voortbestaan van plant- en diersoorten. Investeren in biodiversiteit – bijvoorbeeld door het aanleggen van voedselbosjes en volkstuinen – is daarom van belang. Dus gaat de gemeente in gesprek met boeren om de biodiversiteit te stimuleren en te stoppen met agressieve gewasbeschermingsmiddelen. Ecologisch bermbeheer en bloemrijke akkerranden worden gestimuleerd.

 

 

Nieuwe bedrijven verplichten zonnepanelen op dak te plaatsen.

Indien er zich nieuwe bedrijven gaan vestigen dan moeten deze zonnepanelen op de daken plaatsen (indien geschikt uiteraard) en/of andere duurzame maatregelen treffen. We willen geen tweede DSV fiasco op dit gebied. Wat een kans hebben we daar laten liggen.

 

 

Verkeerscirculatieplannen.

Al jaren staan de verkeerscirculatieplannen op de gemeentelijke agenda. Evenzoveel jaren worden deze uitgesteld. De SP wil met spoed uitvoering geven aan deze plannen zodat in iedere kern de verkeersdoorstroming wordt geoptimaliseerd en veiliger gemaakt. Indien nodig éénrichtingsverkeer toepassen.

.

Onze voorstellen:

 

* windmolens alleen op industrieterreinen en op zee

* zonnepanelen op daken en niet op goede landbouwgrond

* inwoners stimuleren van zonnepanelen gebruik te maken en van aardwarmte

* geen nieuwe bedrijventerreinen

* geen bedrijfsgebouwen toestaan die hoger dan 15 meter zijn

* asbestdaken vervangen en voorzien van zonnepanelen

* verplichting zonnepanelen te plaatsen op nieuwe bedrijfsgebouwen

* verkeerscirculatie plannen uitvoeren

* actief werken aan behoud biodiversiteit

 

 

 

9. Economische zaken, toerisme en vrije tijd

 

'Rondje Tholen' moet er komen

Het buitendijkse fietspad dat nu van de Oesterdam tot voorbij Gorishoek in gebruik is, smaakt naar meer. Het nieuwe stuk tussen Stavenisse en Sint-Annaland wordt ook volop gebruikt. Wij zijn van mening dat het fietspad moet worden doorgetrokken tot een compleet 'rondje Tholen'. Bezwaren over verstoring van vogels op enkele plaatsen wordt gehonoreerd door sluiting tijdens het broedseizoen.

 

Voorrang voor fietspont en wandelpaden

De SP is tegen bezuinigingen op bestaande recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden en fietspontjes omdat die bewezen hebben te voorzien in een behoefte, ook van de eigen bevolking. Er kan beter bezuinigd worden op het Toeristische Ontwikkelingsplan, waarin veel geld wordt uitgetrokken voor duiklocaties, terwijl wij daar het nut niet van inzien.

Wel dienen er in de 'nieuwe natuur' gebieden wandelpaden te worden aangelegd. Uiteraard moet rekening worden gehouden met het broedseizoen, zodat deze wandel- en fietspaden tijdens het broedseizoen gesloten zijn.

 

 

Kamperen bij de boer.

Om te voorkomen dat Tholen verandert in één groot kampeerterrein moet het kamperen bij de boer kleinschalig blijven. Maximaal 15 kampeerplaatsen (zoals in een breed gedragen motie van de SP is voorgesteld) en een goede landschappelijke inpassing zijn hierbij belangrijke voorwaarden.

 

 

Tholen is meer dan alleen Tholen stad.

De afgelopen jaren zijn er nogal wat voorzieningen verdwenen in de diverse kernen. Alleen in Tholen stad zijn de meeste voorzieningen in stand gehouden of zijn er zelfs voorzieningen bijgekomen. De SP pleit ervoor in alle kernen zoveel als mogelijk de voorzieningen die er zijn in stand te houden. Mocht dit niet mogelijk blijken dan moeten de inwoners die niet over eigen vervoer beschikken in staat gesteld worden van de voorzieningen in andere kernen gebruik te maken.

 

 

Sport en jeugd.

 

Sporten

Onze voorstellen:

* fietspaden rondje Tholen open stellen en / of afmaken met oog voor de natuur

* duiklocaties door gebruikers laten onderhouden

* toerisme stimuleren met steun van middenstand

* aanpak permanente bewoning op campings inzichtelijk maken

* kamperen bij de boer kleinschalig houden

* voorzieningen in alle kernen zoveel als mogelijk in stand houden

* strandjes goed onderhouden

 

 

10. BESTUUR

 

Geen onterecht wachtgeld voor ex-wethouders.

Jaren hebben we ervoor gestreden het aantal wethouders op Tholen terug te brengen tot 3, hetgeen voor een gemeente met de omvang van Tholen in vergelijking met andere gemeenten van deze omvang een gebruikelijk aantal is. Gelukkig zijn bij de onderhandelingen om te komen tot een nieuw college in 2018 meerdere partijen tot dezelfde conclusie gekomen en hebben we nu 3 wethouders.

Wel blijft de SP strijden tegen het volgende. Zonder verder in te gaan op namen is het in het verleden voorgekomen dat wethouders tussentijds opstapten zonder aanwijsbare reden. Wettelijk hebben zij dan recht op wachtgeld. Dit moet door de inwoners van Tholen worden opgebracht. Naast dit wachtgeld moet ook de nieuwe wethouder volledig worden betaald. De SP vindt dit een heel onrechtvaardige situatie. Als je een wethouderspost aanvaardt is dit normaal gesproken voor een periode van vier jaar en deze dien je dan ook uit. Alleen door bijvoorbeeld ziekte of door ontslag kan hiervan worden afgeweken.

Tevens moet een afgetreden wethouder die wachtgeld geniet verplicht worden te solliciteren.

 

 

Betrek de burgers voor de pap is gestort

Volksvertegenwoordigers behoren hun kiezers serieus te nemen. B. & W. schrijven wel dat ze de burgers zullen betrekken bij nieuwe plannen 'voor de pap is gestort', maar de voorbije jaren gebeurde het tegenovergestelde. Of dat nou ging om de bouw van de Kruittorenflat of van een nieuwe kerk in Tholen, het veranderen van het ophalen van het huisvuil, de aanleg van een enorm zonnepark, of de sluiting van zwembaden en bibliotheken, steeds werden er plannen gepresenteerd waar de burgers niet eerst bij waren geraadpleegd. Dat leidt tot frustratie en zelfs processen bij de Raad van State. Daar staan gemeentebestuur en burger niet naast maar tegenover elkaar. Wij vinden dat geen democratie.

De SP wil de Thoolse burger ook het recht geven om zélf zaken op de raadsagenda te zetten via een Burgerinitiatief. Veel gemeenten bieden die mogelijkheid al. Als Tholen zijn burgers serieus neemt, moet deze wettelijke mogelijkheid ook hier worden geïntroduceerd.

 

 

Geen besloten gemeenteraadsvergaderingen

Onze inwoners hebben er recht op te weten wat er speelt. Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen moeten alle inwoners in de gelegenheid zijn de beraadslagingen te volgen. Niets achter gesloten deuren.

 

Inspreekrecht.

Het mag nooit zo zijn dat onze inwoners het spreken wordt belet omdat anders de vergaderingen te lang duren. Dat is het standpunt van de SP, maar in het voorjaar van 2021 is door de raad tegen de wens van de SP met een meerderheid van stemmen besloten het inspreekrecht bij commissie vergaderingen te beperken. Het enige argument hiervoor was dat de vergaderingen anders te veel zouden uitlopen. Hoezo democratie (= het volk regeert). Deze inperking moet onmiddellijk worden teruggedraaid.

 

 

Instellen burgerforum.

Voor belangrijke beslissingen (bv. klimaatmaatregelen) die de gehele gemeente aangaan wordt een burgerforum ingesteld. Dit forum bestaat uit evenveel mensen als er raadsleden zijn. Deze mensen worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister.

 

Stembureaus.

De SP Tholen wil dat de stembureaus mede worden bemand door mensen met een uitkering. Zo hebben zij ook eens een andere daginvulling en dan kunnen zij bovenop hun uitkering wat extra verdienen.

 

 

Klanten Contact Centrum.

Als gevolg van noodzakelijk geworden bezuinigingen zijn de openingstijden van het gemeentehuis aanzienlijk teruggeschroefd. De inwoners wordt gevraagd klachten en vragen digitaal in te dienen. Op zich niet zo`n groot probleem als er adequaat op deze vragen c.q. klachten wordt gereageerd. Helaas horen wij van onze inwoners dat er niet voldoende of zelfs helemaal niet op hun vragen wordt gereageerd. Bovendien zijn er inwoners die geen computer hebben. Wij pleiten daarom voor ruimere openstelling van de gemeentelijke balie. Tevens moet het gemeentehuis vijf dagen per week bereikbaar zijn

 

Onze voorstellen:

* het maximum van drie wethouders blijft

* instellen burgerforum

* geen besloten gemeenteraadsvergaderingen

* mensen met een uitkering betrekken bij bemensing van stembureaus

* bereikbaarheid gemeente (ambtenaren) vergroten

* inwoners vooraf betrekken bij ingrijpende plannen

* ruimere inspraakmogelijkheden bij commissie vergaderingen

 

 

U bent hier